___________________________________________

(дата офіційного опублікування в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля

(автоматично генерується програмними засобами ведення Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля, не зазначається суб’єктом господарювання)

___________________________________________

(реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності

(автоматично генерується програмними засобами ведення Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля, для паперової версії зазначається суб’єктом господарювання)

 

ПОВІДОМЛЕННЯ

про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРНАФТА»

НАФТОГАЗОВИДОБУВНЕ УПРАВЛІННЯ «НАДВІРНАНАФТОГАЗ»

(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім’я та по батькові

код ЄДРПОУ 00135390/00136515

фізичної особи - підприємця, ідентифікаційний код або

__________________________________________________________________________________________ серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від  прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті)

інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля.

 1. Інформація про суб’єкта господарювання

Юридична адреса: 04053, м. Київ, вул. Кудрявська, буд. 26/28; тел.: (044) 461 25 49; факс: (044) 461 29 72.

(місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної особи - підприємця (поштовий індекс, адреса),контактний номер телефону)

 

 1. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи.

Планована діяльність, її характеристика.

Влаштування свердловини №10 Микуличинського нафтового родовища на території Текучанської сільської ради Косівський район Івано-Франківська область. Продукція – нафта, конденсат, нафтовий та природній газ. Добовий дебіт: конденсат: 2-:-5 т/добу; газ: 5-:-25 тис.м3/добу. Режим роботи свердловини – цілодобовий.

Технічна альтернатива 1

Об’єкт існуючий, наявні документи дозвільного характеру. Розробка родовища буде здійснюватися у відповідності до Правил розробки родовищ. Під час розробки родовища передбачено пошук і розвідку нових покладів вуглеводнів. Буріння свердловин здійснюватиметься верстатом з дизельним приводом наявної потужності.

Технічна альтернатива 2

Зниження гирлових тисків (технічне переоснащення), заміна схеми транспортування продукції свердловини до споживачів

 1. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи.

Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 1.

В адміністративному відношенні видобувна свердловини №10 Микуличинського родовища розташована на території Текучанської сільської ради Косівський район Івано-Франківська область і входить в склад цеху по видобутку нафти і газу, промислового підприємства НГВУ „Надвірнанафтогаз”

Об’єкт існуючий, площа родовища 27,32 км2.

Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 2.

Територіальні альтернативи не розглядають (об’єкт існуючий, площа ділянки надр 27,32  км2; родовище знаходиться у промисловій розробці. Розширення та зменшення меж родовища не передбачається).

 1. Соціально-економічний вплив планованої діяльності

Оптимальне освоєння запасів газу та забезпечення ресурсної бази вуглеводнів України. Позитивний аспект – створення робочих місць, забезпечення потреб населення у послугах підприємства. Вжиті природоохоронні заходи забезпечують мінімальний залишковий рівень впливу господарської діяльності на умови життєдіяльності місцевого населення та його здоров’я.

 1. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо)

Станом на 01.01.2021 загальний фонд свердловин на родовище складає 16 одиниць. Експлуатаційний фонд 13 свердловин.

На території свердловини №10 - Микуличин передбачається:

-  переобв’язку гирла існуючої свердловини – дебіт свердловини: конденсат: 2-:-5 т/добу; газ: 5-:-25 тис.м3/добу (нафта, конденсат, нафтовий та природний газ);

- внутрішньоплощадковий технологічний нафтопровід свердловини №10  - Р роб max - 4 МПа, dy 80 мм

- внутрішньоплощадковий газопровід високого тиску обв’язки устя свердловини №10 Микуличин  - 18 МПа dy 65 мм.

- блочно-модульну операторну для встановлення електролебідки КДС (комплекс обладнання для очищення нафтових свердловин від солепарафіновідкладень);

- комплекс обладнання для очищення нафтових свердловин від солепарафіновідкладень (КДС);

- інгібіторне господарство на гирлі свердловини:

 - згідно технологічної схеми;

-  інгібіторний бачок – «Апарат для метанолу» Рр-20 МПа,V р-0,354 м3 заводський №12540;

- назва робочого середовища  - метанол;

- обв’язка трубопроводів інгібіторного господаарства Ррмах – 18 МПа.

- трубопроводи для продувки свердловини з виводом в існуючий земляний амбар;

- підключення пересувного насосного агрегату УНБ 1-160-40, УНП 1-160-40, ЦА – 320, АЧФ-400, АЧФ-1059 та АЧФ – 700 чи пересувного компресора СДА – 10/251 для проведення технологічних операцій на гирлі свердловини.

 1. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами:

Екологічні та інші обмеження планованої діяльності встановлюються згідно законодавства України з дотриманням нормативів гранично-допустимих рівнів екологічного навантаження на природне середовище, санітарних нормативів на межі СЗЗ, радіаційного контролю, поводження з відходами, тощо:

-  здійснення постійного контролю технічного стану механізмів та транспорту при розробці родовища;

-  зберігання відходів та передача їх спеціалізованим підприємствам і вивіз на полігон ТПВ та очисні споруди у відповідності санітарно-гігієнічних вимог та природоохоронного законодавства;

-  викиди від стаціонарних джерел повинні здійснюватися за наявності дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря;

-  забір води з підземних водозаборів повинен здійснюватися за наявності дозволу на спеціальне водокористування;

-  виконання вимог щодо раціонального використання природних ресурсів та охорони надр;

-  виконання правил протипожежної безпеки.

Щодо технічної альтернативи 2

Аналогічно обраному варіанту планованої діяльності.

Щодо територіальної альтернативи 1

Об’єкт існуючий з встановленими межами згідно спецдозволу, площа ділянки надр  27,32  км2. Розширення та зменшення меж родовища не передбачається.

Щодо територіальної альтернативи 2

Територіальна альтернатива не розглядалась.

 1. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за альтернативами:

Щодо технічної альтернативи 1

Топографо-геодезичні, інженерно-геологічні, гідрологічні, екологічні, археологічні й інші вишукування виконуватимуть у необхідному обсязі, згідно з чинним законодавством з метою забезпечення раціонального використання природних ресурсів, а також забезпечення вжиття охоронних відновлюваних, захисних і компенсаційних заходів.

Щодо технічної альтернативи 2

Аналогічно до технічної альтернативи 1.

Щодо територіальної альтернативи 1

Об’єкт існуючий, площа родовища 79,0 км2. Розширення та зменшення меж родовища не передбачається.

Щодо територіальної альтернативи 2

Не розглядається.

 1. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля:

Щодо технічної альтернативи 1

Можливі впливи планованої діяльності на довкілля включають:

Клімат і мікроклімат: процес розробки родовища не є діяльністю, що супроводжується значними виділеннями тепла, вологи, газів, що мають парниковий ефект, і інших речовин, викиди яких можуть вплинути на клімат і мікроклімат прилеглої місцевості.

Повітряне середовище: з урахуванням вжиття природоохоронних заходів очікуваний вплив характеризують як екологічно допустимий. Платіж за викиди забруднювальних речовин в атмосферу, визначений в грошовому виразі, розраховують згідно зі ставкою податку за викиди (п. 243.1 ст. 243 Податкового кодексу України).

Водне середовище: передбачено вжиття заходів щодо забезпечення режиму обмежень ПЗС; за штатного режиму діяльності підприємства, з урахуванням вжиття передбачених організаційно-технічних і природоохоронних заходів вплив характеризують як екологічно допустимий.

Вплив на ґрунт та земельні ресурси: здійснюватиметься під час видобувних робіт. Вплив планованої діяльності на ґрунт за звичайного режиму експлуатації – мінімальний, і може бути помітним у разі порушення технологічних процесів. Мінімізації ризиків досягають шляхом ретельного керування діяльністю, забезпеченням безпечного поводження з небезпечними речовинами. Розробка родовища не призведе до зміни водно-фізичних та інших властивостей ґрунтів.

Природно-заповідний фонд: Планована діяльність буде здійснюватися з дотриманням вимог Закону України «Про природно-заповідний фонд України».

Рослинний, тваринний світ: Рослинність – прямі загрози, які могли сприяти порушенню ґрунтового та рослинного покриву, мінімальні або відсутні; передбачені дії, спрямовані на зменшення можливих ризиків щодо порушення природного рослинного покриву.

Тваринний світ – вплив опосередкований за рахунок викидів забруднювальних речовин в атмосферне повітря. Вплив об’єкта на рослинний і тваринний світ, заповідні об’єкти характеризується як екологічно допустимий.

Навколишнє соціальне середовище (населення): носить позитивний аспект (позитивний вплив на місцеву економіку; залучення інвестицій в економіку району). Впровадження планової діяльності є вагомим внеском у розвиток як регіональної економіки, так і економіки України в цілому.

Навколишнє техногенне середовище: планована діяльність не спричиняє порушення навколишнього техногенного середовища за умов комплексного дотримання правил експлуатації. Пам’ятки архітектури, історії та культури (як об’єкти забудови), зони рекреації, культурного ландшафту й інші елементи техногенного середовища в зоні впливу об’єкта відсутні.

Відходи: процес утворення та поводження з відходами регулюється вимогами Закону України «Про відходи» (у разі виникнення аварійних ситуацій кількісний та якісний склад відходів визначають на місцях, за мірою їхнього утворення у порядку відповідно до вимог чинних законодавчих норм і актів).

Щодо технічної альтернативи 2

Аналогічні обраному варіанту планованої діяльності.

Щодо територіальної альтернативи 1

Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля можливі на території ведення діяльності у Яворівському району Львівської області, а саме, експлуатації машин, механізмів, бурового та іншого обладнання.

Проведення робот в межах наданих земельних ділянок.

Щодо територіальної альтернативи 2

Не розглядається.

 1. Належність планованої діяльності до першої чи другої категорії видів діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля (зазначити відповідний пункт і частину статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»)

планована діяльність до другої категорії видів планованої діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля, та підлягають оцінці впливу на довкілля (згідно п. 3 ч.3 ст. 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»).

 1. Наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля (в тому числі наявність значного негативного транскордонного впливу на довкілля та перелік держав, довкілля яких може зазнати значного негативного транскордонного впливу (зачеплених держав)

Підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля немає.

 1. Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля

Відповідно до вимога ст. 6 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» № 2059-VIII від 23 травня 2017 року, до звіту з оцінки впливу на довкілля буде включено із достатньою деталізацією такі планові показники:

- опис місця провадження, цілі й опис основних характеристик планованої діяльності;

- опис поточного стану та факторів довкілля;

- оцінка впливу планованої діяльності на геологічне середовище, атмосферне повітря, поверхневі та підземні води, техногенне середовище, соціальне середовище;

- опис передбачених заходів, спрямованих на запобігання, відведення, уникнення, зменшення усунення значного негативного впливу на довкілля, в тому числі (за можливості) компенсаційних заходів;

- зауваження та пропозиції, які надійдуть за результатами громадських обговорень.

 1. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для участі в ній громадськості

Планована суб’єктом господарювання діяльність може мати значний вплив на довкілля і, отже, підлягає оцінці впливу на довкілля відповідно до Закону України «Про оцінку впливу на довкілля». Оцінка впливу на довкілля - це процедура, що передбачає:

підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля;

проведення громадського обговорення планованої діяльності;

аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу на довкілля, будь-якої додаткової інформації, яку надає суб’єкт господарювання, а також інформації, отриманої від громадськості під час громадського обговорення, під час здійснення процедури оцінки транскордонного впливу, іншої інформації;

надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцінки впливу на довкілля, що враховує результати аналізу, передбаченого абзацом п’ятим цього пункту;

врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про провадження планованої діяльності, зазначеного у пункті 14 цього повідомлення.

У висновку з оцінки впливу на довкілля уповноважений орган, виходячи з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, визначає допустимість чи обґрунтовує недопустимість провадження планованої діяльності та визначає екологічні умови її провадження.

Забороняється розпочинати провадження планованої діяльності без оцінки впливу на довкілля та отримання рішення про провадження планованої діяльності.

Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право і можливості громадськості для участі у такій процедурі, зокрема на стадії обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, а також на стадії розгляду уповноваженим органом поданого суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля.

На стадії громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля протягом щонайменше 25 робочих днів громадськості надається можливість надавати будь-які зауваження і пропозиції до звіту з оцінки впливу на довкілля та планованої діяльності, а також взяти участь у громадських слуханнях. Детальніше про процедуру громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля буде повідомлено в оголошенні про початок громадського обговорення.

Тимчасово, на період дії та в межах території карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби (COVID-19), спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, до повного його скасування та протягом 30 днів з дня скасування карантину, громадські слухання не проводяться і не призначаються на дати, що припадають на цей період, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля.

 1. Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля

Протягом 20 робочих днів з дня оприлюднення цього повідомлення на офіційному веб-сайті уповноваженого органу громадськість має право надати уповноваженому органу, зазначеному у пункті 15 цього повідомлення, зауваження і пропозиції до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.

Надаючи такі зауваженні і пропозиції, вкажіть реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (зазначений на першій сторінці цього повідомлення). Це значно спростить процес реєстрації та розгляду Ваших зауважень і пропозицій. 

У разі отримання таких зауважень і пропозицій громадськості вони будуть розміщені в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля та передані суб’єкту господарювання (протягом трьох робочих днів з дня їх отримання). Особи, що надають зауваження і пропозиції, своїм підписом засвідчують свою згоду на обробку їх персональних даних. Суб’єкт господарювання під час підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля зобов’язаний врахувати повністю, врахувати частково або обґрунтовано відхилити зауваження і пропозиції громадськості, надані у процесі громадського обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. Детальна інформація про це включається до звіту з оцінки впливу на довкілля.

 1. Рішення про провадження планованої діяльності 

Відповідно до законодавства рішенням про провадження даної планованої  діяльності буде:

Висновок з оцінки впливу на довкілля про допустимість провадження планованої діяльності з видобування корисних копалин

 (вид рішення відповідно до частини першої статті 11 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”)

 

що видається   Управлінням екології та природних ресурсів Івано-Франківської ОДА

(орган, до повноважень якого належить прийняття такого рішення)

 

 

 1. Усі зауваження і пропозиції громадськості до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, необхідно надсилати до

Управління екології та природних ресурсів Івано-Франківської ОДА (найменування уповноваженого органу, 76014, м. Івано-Франківськ, вул. Сахарова 23 A, main@eco.if.gov.ua поштова адреса, електронна адреса, (0342) 52-61-50, Пліхтяк Андрій Дмитрович

Фото без опису

 (найменування уповноваженого органу, поштова адреса, електронна адреса, номер телефону та контактна особа)